Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Gminna Biblioteka Publiczna w Baniach
System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

regulamin organizacyjny


Załącznik

do Zarządzenia nr 6/ 07

z dnia 3 grudnia 2007 r.

REGULAMIN ORGANIZACYJNY

GMINNEJ BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ W BANIACH

Rozdział I

PRZEPISY WSTĘPNE

§ 1

W celu ustalenia porządku wewnętrznego w Gminnej Bibliotece Publicznej w Baniach zwanej dalej Biblioteką oraz określenia związanych z procesem pracy obowiązków ustala się poniższy Regulamin Organizacyjny.

§ 2

Regulamin Organizacyjny został opracowany w oparciu o następujące akty normatywne:

1. Kodeks Pracy

 1. Ustawy z dnia 27 czerwca 1997 r. o bibliotekach ( Dz. U. Nr 85, poz. 539, z 1998r.,

Nr 106, poz. 668, z 2001 r. ,Nr 129, poz.1440, z 2002 r. ,Nr 113, poz. 984, z 2004 r.

Nr 238, poz. 2390;)

 1. Ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym

( tekst jedn. Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, zmiany : Dz. U. 2002 r. Nr 23,poz.220,

Nr 62, poz. 558, Nr 113 poz. 984, Nr 214, poz.1806, Nr 153, poz. 1271; z 2003 r.

Nr 80 , poz. 717, Nr 162, poz. 1568; z 2004 r. Nr 116, poz. 1203, Nr 102, poz. 1055; z

2005 r. Nr 172, poz. 1441, Nr 175, poz. 1457; z 2006. Nr 17,poz. 128)

 1. Ustawy z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności

kulturalnej ( Dz. U. z 2001 r. Nr 13, poz. 123)

zm. Dz. U. z 2002 r. Nr 41, poz. 364; z 2003 r. Nr 162, poz. 1568, Nr 96, poz. 874, Nr 213,

poz. 874, Nr 213, poz. 2081; Nr 11, poz. 96, Nr 261, poz. 2598; z 2005 Nr 131, poz. 1091,

Nr 132, poz. 1111 )

 1. Rozporządzenie Ministra Kultury i Sztuki z dnia 9 marca 1999r.

w sprawie wymagań kwalifikacyjnych uprawniających do zajmowania określonych

stanowisk w bibliotekach oraz trybu stwierdzania tych kwalifikacji ( Dz. U. z 1999 r.

Nr 41, poz. 419).

 1. Rozporządzenie Ministra Kultury i Sztuki z dnia 23 kwietnia 1999 r.

w sprawie zasad wynagradzania pracowników w instytucjach kultury prowadzących w szczególności działalność w zakresie upowszechniania kultury ( Dz. U. z 1999 r. Nr 45, poz. 446,zm. Dz. U. z 2000 r. Nr 49, poz. 574; z 2001 r. Nr 127,poz. 1361; z 2004 r. Nr 255, poz. 2561

 1. Statutu Gminnej Biblioteki Publicznej w Baniach zatwierdzonego Uchwałą

Rady Gminy w Baniach Nr XIX/180/04 z dnia 7 październik 2004r. zmieniony

zmieniony uchwałą Nr XXXVI /305/06 z dnia 28 czerwca 2006 r. oraz uchwała

Nr VI/46/07 z dnia 24 kwietnia 2007 r.

 1. Regulamin ustala strukturę i organizację wewnętrzną Gminnej Biblioteki Publicznej

Banie zwanej dalej Biblioteką

 1. Postanowienia regulaminu są podstawą do ustalenia zakresu obowiązków służbowych

na poszczególnych stanowiskach pracy.

 1. Integralną część Regulaminu Organizacyjnego stanowi:

graficzny schemat organizacyjny Gminnej Biblioteki Publicznej Banie.

 1. Postanowienia regulaminu realizują zasady działalności statutowej Biblioteki.

 1. Regulamin organizacji wewnętrznej Biblioteki nadaje Dyrektor.

11. Osobą odpowiedzialną za przestrzeganie postanowień regulaminu jest Dyrektor Biblioteki.

§ 3

Ilekroć w Regulaminie organizacyjnym jest mowa o :

1) Biblioteka - należy przez to rozumieć Gminna Biblioteka Publiczna Banie

2) Dyrektor - należy przez to rozumieć Dyrektor Gminnej Biblioteki Publicznej Banie

3) Księgowa - należy przez to rozumieć Główna księgowa Gminnej Biblioteki

Publicznej Banie

Rozdział II

ORGANIZACJA WEWNĘTRZNA GBP

§ 4

 1. Działalnością Biblioteki kieruje dyrektor, który reprezentuje Bibliotekę na zewnątrz i

jest za nią odpowiedzialny.

2. Głównego księgowego zatrudnia i zwalnia Dyrektor Biblioteki

 1. W części spraw finansowo-księgowych i gospodarczych Biblioteki dyrektor współpracuje z głównym księgowym Biblioteki.

 1. Oświadczeniu w imieniu Biblioteki w zakresie jej praw, obowiązków, spraw

finansowych i innych zobowiązań tego typu składają dyrektor i główny księgowy, a

w razie ich nieobecności osoby przez nich upoważnione.

5. Dyrektor zatrudnia pracowników Biblioteki na podstawie umowy o pracę.

Dopuszcza się możliwość zatrudniania na podstawie umowy cywilno-prawnej.

 1. Zadania statutowe Biblioteki realizowane są przez:

a) Do zakresu działania Dyrektora należy w szczególności:

 1. Dyrektor ,działając zgodnie z przepisami, podejmuje decyzje samodzielnie i

ponosi za nią odpowiedzialność w ramach pełnomocnictwa udzielonego przez

Wójta Gminy

 1. reprezentowaniem Biblioteki na zewnątrz,

 2. zarządzaniem majątkiem Biblioteki,

 3. ustanawianie i odwoływanie pełnomocników,

 4. wydawanie i nadzorowanie zarządzeń , instrukcji i regulaminów, poleceń służbowych,

niezbędnych do prawidłowego działania biblioteki , zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa

 1. ustanowienie rocznego planu finansowego oraz ich zmian , informacji ,sprawozdań

merytorycznych i finansowych z wykonania planu oraz analiz jej działalności na

zlecenie Gminy oraz innych instytucji,

 1. zapewnienie prowadzenia właściwej dokumentacji Biblioteki,

 2. prowadzenie właściwej polityki kadrowej,

 3. zabezpieczenie odpowiednich warunków bezpieczeństwa przeciwpożarowego,

higieny pracy.

 1. zapoznanie nowo przyjętego pracownika z zakresem jego obowiązków służbowych(określonym w indywidualnym zakresie obowiązków), sposobem wykonywania pracy na wyznaczonym stanowisku oraz uprawnieniami pracowniczymi,

 2. zapoznanie ze statutem Biblioteki ,

 3. zapoznanie z Regulaminem organizacyjnym oraz z zarządzeniami wewnętrznymi

 4. załatwianie spraw i podejmowanie rozstrzygnięć w zakresie udzielonych pełnomocnictw i upoważnień,

14. dysponowanie środkami finansowymi w zakresie zadań powierzonych Bibliotece z

zachowaniem zasad : celowości, oszczędności, rzetelności, gospodarności oraz

dyscypliny finansowej,

 1. nadzór nad przestrzeganiem przez pracowników przepisów i zasad BHP oraz przepisów przeciwpożarowych,

 2. nadzór nad przestrzeganiem przez pracowników Biblioteki tajemnicy służbowej

oraz innych informacji prawem chronionych , w tym przepisów o ochronie danych

osobowych

 1. nadzorowanie prowadzenia spraw finansowo- księgowych Biblioteki

 2. udzielanie urlopów pracownikom i zatwierdzanie rocznego planu urlopów

Dyrektora powołuje i odwołuje Wójt Gminy

b) Do zadań Bibliotekarzy w Bibliotece i Filiach należy::

 1. dobór materiałów bibliotecznych zgodnie z przyjętymi kierunkami gromadzenia

podyktowanymi potrzebami środowiska,

 1. opracowanie formalne, rzeczowe zbiorów bibliotecznych,

 2. udostępnianie materiałów bibliotecznych zgodnie z obowiązującym regulaminem,

 3. prowadzenie warsztatu bibliograficznego-bibliotecznego o obsługi informacyjnej

czytelników,

 1. rejestracja czytelników i przetwarzanie danych osobowych zgodnie z obowiązującymi

przepisami,

 1. zabezpieczenie mienia urządzeń i pomieszczeń bibliotecznych, zwłaszcza podczas

opuszczania lokalu,

 1. sumienny stosunek do mienia biblioteki oraz wszelkich urządzeń i materiałów

stanowiących własność biblioteki,

 1. roczne uzgadnianie stanów ilościowych i wartościowych zbiorów,

 2. postępowanie zgodnie z zarządzeniami , instrukcjami , regulaminami nadanymi przez

Dyrektora,

 1. zgłaszanie do Dyrektora potrzeb w zakresie remontu, naprawy sprzętu i urządzeń,

 2. przestrzeganie przepisów bhp i przeciwpożarowych,

 3. ogólna troska o dbałość i estetykę pomieszczeń,

 4. zastępowanie Dyrektora na mocy stosownych upoważnień,

 5. wykonywanie poleceń bezpośredniego przełożonego

 6. przestrzeganie ustalonego czasu pracy

 7. przestrzeganie tajemnicy służbowej oraz innych tajemnic prawem chronionych , w

tym przepisów o ochronie danych osobowych

17. przestrzeganie zasad współżycia społecznego.

c). Główny księgowy Biblioteki kieruje całokształtem gospodarki finansowej.

W szczególności do zadań głównego księgowego należy:

 1. prowadzenie rachunkowości zgodnie z obowiązującymi przepisami,

 2. dekretacja dowodów księgowych zgodnie z obowiązującymi przepisami,

 3. kontrola wstępna dokumentów księgowych przed ich zadekretowaniem

i zaksięgowaniem,

4. dokonywanie wstępnej kontroli zgodności operacji gospodarczej i finansowej z planem finansowym,

5. sprawowanie kontroli formalno rachunkowej dowodów księgowych oraz innych

dokumentów powodujących skutki finansowe,

6. wykonywanie dyspozycji środkami pieniężnymi ,

7. opracowywanie planu finansowego Biblioteki oraz zmian,

8. opracowywanie innych dokumentów finansowych w uzgodnieniu z Dyrektorem,

9. sporządzanie list płac i wynagrodzeń oraz innych świadczeń pieniężnych dla

wszystkich pracowników w terminie wynikających z przepisów,

10 . załatwianie spraw ubezpieczeniowych ,rentowych, wniosków o emeryturę oraz

wydawanie zaświadczeń w związku z zatrudnianiem,

11. naliczanie zaliczek na podatek dochodowy od osób fizycznych oraz składek na

ubezpieczenia społeczne od wynagrodzeń oraz umów zleceń i o dzieło oraz

dokonywanie rozliczeń z Urzędem Skarbowym i Zakładem Ubezpieczeń \

Społecznych,

 1. sporządzanie deklaracji podatkowych oraz ZUS zgodnie z obowiązującymi

przepisami,

 1. sporządzanie sprawozdań wynikających z przepisów prawnych,

 2. prawidłowe sporządzanie informacji półrocznych z wykonania planu przychodów

i kosztów,

15. właściwe zabezpieczenie dokumentów księgowych przed dostępem osób

nieupoważnionych oraz odpowiednie ich kompletowanie przed przekazaniem

o archiwum,

16. prowadzenie sprawozdawczości GUS,

17. współpraca z Dyrektorem w zakresie spraw finansowych oraz innych

wymagających uzgodnień obu stron,

 1. przestrzeganie tajemnicy służbowej oraz zawodowej,

 2. przestrzeganie przepisów prawa , zasad bezpieczeństwa i higieny pracy , a także

przepisów przeciwpożarowych

7. Ustala się następujące stanowiska pracy w GBP::

a) Dyrektor - 1 etat

b) Pracownik - 1/2 etatu

c) Główny Księgowa - 1/5 etatu

Filie biblioteczne:

a) Filia w Lubanowie Starszy bibliotekarz - 1/2 etatu

b) Filia w Swobnicy Młodszy Bibliotekarz - 1/2 etatu

8. Szczegółowe obowiązki pracowników na poszczególnych stanowiskach pracy

określają zakresy obowiązków służbowych.

9. Dyrektor Biblioteki ma prawo do zmiany lub poszerzenia zakresu obowiązków

służbowych pracowników placówki.

10. Dyrektora Biblioteki w trakcie jego nieobecności zastępuje pracownik biblioteki

(bibliotekarz) w zakresie powierzonych upoważnień.

11. Zastępstwo nie zwalnia z odpowiedzialności za powierzone obowiązki Dyrektora .

POSTANOWIENIA OGÓLNE

§ 5

Pracownik Biblioteki nie może:

 1. wykonywać poleceń, których wykonanie stanowiłoby przestępstwo lub naraziłoby Bibliotekę na straty, jeżeli w przekonaniu pracownika polecenie przełożonego jest niezgodne z prawem pracownik powinien przedstawić przełożonemu swoje zastrzeżenia, a w razie pisemnego potwierdzenia polecenia - winien je wykonać zawiadamiając jednocześnie dyrektora,

 2. wykonywać zajęć, które pozostawałyby w sprzeczności z jego obowiązkami albo mogłyby wywołać podejrzenie w stronniczość lub interesowność,

 3. opuszczać stanowisko pracy w czasie pracy, bez zgody przełożonego,

 4. operować maszynami i urządzeniami nie związanymi bezpośrednio z wykonywaniem zleconych obowiązków i czynności,

 5. samowolnie demontować części maszyn, urządzeń i narzędzi oraz dokonywać innych napraw bez specjalnego upoważnienia,

 6. samowolnie usuwać osłony i zabezpieczenia maszyn, urządzeń i narzędzi, czyścić i naprawiać maszyny i aparaty będące w ruchu lub pod napięciem elektrycznym

Rozdział III. Czas pracy

§ 6

Czas pracy powinien być odpowiednio wykorzystany przez każdego pracownika na wykonywanie obowiązków służbowych.

§ 7

Czas pracy pracowników Biblioteki w wymiarze podstawowym wynosi 40 godzin na tydzień i 8 godzin na dobę w pięciodniowym tygodniu pracy w przyjętym 3 miesięcznym okresie rozliczeniowym.

§ 8

Ustala się następujące godziny rozpoczęcia i zakończenia pracy:

 1. w Gminnej Bibliotece Publicznej w Baniach od 9.00 do 17.00

(1 godz. pracy wewnętrznej)

dla czytelników od 10.00 do 17.00

od Poniedziałku do Piątku

 1. w Fili Lubanowo;

Poniedziałki od 11.00 do 18.00 (10.00-18.00)

Środa od 11.00 do 18.00 (10.00-18.00)

Piątek od 14.00 do 18.00

 1. w Filii w Swobnicy:

Wtorek od 10.00 do 16.00

Środa od 10.00 do 16.00

Piątek od 10.00 do 18.00

Przepracowane godziny nadliczbowe rekompensuje się czasem wolnym na wniosek pracownika. Jeżeli Biblioteka udzieli pracownikowi bez jego wniosku czas wolny to jest on o połowę wyższy niż przepracowany.

§ 9

Praca w godzinach nadliczbowych nie może przekroczyć 150 godzin w roku kalendarzowym i 4 godzin na dobę. Powyższe rozliczenie następuje w nieprzekraczalnym terminie do 5 dnia następującego po miesiącu, w którym nastąpiła praca w godzinach nadliczbowych.

§ 10

Godziny rozpoczęcia i zakończenia pracy mogą być ustalane przez dyrektora Biblioteki indywidualnie, w zależności od charakteru pracy pracownika.

§ 11

 1. Pora nocna obejmuje 8 godzin między godz. 21.00 a 7.00 rano,

 2. Pracownikowi wykonującemu pracę w porze nocnej przysługuje dodatkowe wynagrodzenie za każdą godzinę w porze nocnej w wysokości 20% stawki godzinowej wynikającej z wynagrodzenia zasadniczego.

§ 12

Przyjście do pracy pracownicy potwierdzają wpisem na liście obecności.

Rozdział IV. Wyjazdy służbowe

§ 13

Podróżą służbową jest wykonywanie zadania określonego przez przełożonego poza miejscowością stanowiącą siedzibę Biblioteki , w terenie i miejscu określonym w poleceniu wyjazdu służbowego.

 1. Koszty podróży służbowej na terenie kraju i zagranicą rozlicza się w oparciu o obowiązujące przepisy dla pracowników zatrudnionych w państwowych lub samorządowych jednostkach sfery budżetowej.

 2. Zwrot kosztów poniesionych przez pracownika w czasie podróży służbowej, następuje przedłożeniu rozliczenia wyjazdu służbowego potwierdzonego merytorycznie przełożonego.

Rozdział V. Porządek i dyscyplina pracy

§ 14

Pracownicy bez względu na rodzaj pracy i zajmowane stanowisko przestrzegają ogólnie przyjętych zasad porządku i dyscypliny pracy, ze szczególnym uwzględnieniem postanowień zawartych w niniejszym regulaminie, a to:

 1. pracownicy punktualnie rozpoczynają i podpisują listę obecności przed godziną rozpoczęcia pracy,

 2. dokonywanie zmian lub dopisków w liście obecności przez pracowników Biblioteki jest zabronione,

 3. o niemożności stawienia się do pracy z przyczyn z góry wiadomych pracownik uprzedza przełożonego

 4. o przyczynie nieobecności i przewidzianym czasie jej trwania poza określonymi przypadkami, pracownik zobowiązany jest powiadomić Bibliotekę pierwszego dnia nieobecności w pracy, nie później jednak jak w dniu następnym, telefonicznie, przez inne osoby lub przez pocztę. W tym ostatnim przypadku za datę zawiadomienia uważa się datę stempla pocztowego,

 5. niedotrzymanie terminu określonego wyżej jest usprawiedliwione jeżeli pracownik ze względu na szczególne okoliczności nie mógł zawiadomić o przyczynie nieobecności,

 6. w razie nieobecności z powodu choroby własnej, leczenia uzdrowiskowego oraz opieki nad chorym członkiem rodziny - pracownik zobowiązany jest doręczyć zaświadczenie lekarskie najpóźniej w dniu przystąpienia do pracy,

 7. pracownik może skorzystać w roku kalendarzowym z 4 dni urlopu na żądanie w terminie wskazanym. Pracownik zgłasza żądanie udzielenia urlopu najpóźniej w dniu rozpoczęcia urlopu.

§ 15

Nieobecność w pracy lub spóźnienie się do pracy usprawiedliwiają przyczyny uniemożliwiające stawienie się do pracy w szczególności:

 1. niezdolność do pracy spowodowana choroba pracownika lub jego izolacją z powodu choroby zakaźnej,

 2. odsunięcie od pracy na podstawie zaświadczenia (decyzji) lekarza, komisji lekarskiej lub inspektora sanitarnego, jeżeli pracownik nie zostanie zatrudniony przy innej pracy, odpowiedniej do jego stanu zdrowia,

 3. leczenie uzdrowiskowe jeżeli jego okres został uznany zaświadczeniem lekarskim za okres niezdolności do pracy powodu choroby,

 4. choroba członka rodziny pracownika, wymagająca sprawowania przez pracownika opieki osobistej,

 5. okoliczności wymagające sprawowania przez pracownika osobistej opieki nad dzieckiem w wieku do 8 lat,

 6. konieczności odpoczynku po nocnej podróży służbowej, w granicach nie przekraczających 8 godzin od zakończenia podróży, jeżeli pracownik nie korzystał z miejsca sypialnego.

§ 16

Za czas nieobecności w pracy pracownikowi przysługuje zasiłek na zasadach określonych odrębnymi przepisami lub wynagrodzenie.

§ 17

Pracownikowi nie wolno opuszczać w czasie godzin pracy miejsca pracy bez zgody dyrektora

Biblioteki . Zwolnienie to powinno być odpracowane. Czas odpracowania

ustala się bezpośrednio z dyrektorem biblioteki

§ 18

Pracownik opuszczający pomieszczenie w którym pracuje, każdorazowo informuje jednego ze współpracowników o miejscu swego pobytu i godzinie powrotu.

W przypadku gdy pracownik sam zajmuje pomieszczenie umieszcza odpowiednia informacje na drzwiach.

§ 19

Spożywanie napojów alkoholowych podczas pracy przez pracowników na terenie Biblioteki jest zabronione. Pracowników będących w stanie nietrzeźwości nie dopuszcza się do wykonywania pracy, stosując odpowiednie kary dyscyplinarne.

§ 20

Po zakończeniu pracy, pracownik opuszcza budynek Biblioteki po uprzednim uporządkowaniu stanowiska pracy, zabezpieczeniu szaf i biurek z aktami oraz sprawdzeniu urządzeń mogących być źródłem pożaru lub innych szkód.

§ 21

Wynoszenie z budynku inwentarza stanowiącego własność Biblioteki jest niedopuszczalne. Natomiast jego wypożyczenie może mieć miejsce za pisemną zgodą dyrektora. Za spowodowanie szkód materialnych stanowiące mienie Biblioteki pracownik odpowiada według zasad określonych w art. 114-127 Kodeksu Pracy.

Rozdział VI. Nagrody i wyróżnienia

§ 22

Pracownikom, którzy przez wzorowe wypełnianie swoich obowiązków, przejawianie inicjatywy w pracy przyczyniają się szczególnie do wykonani zadań Biblioteki mogą być przyznane wyróżnienia i nagrody, a mianowicie:

1. pochwała pisemna,

2. nagroda pieniężna.

Rozdział VII. Odpowiedzialność porządkowa i dyscyplinarna pracowników

§ 23

 1. Karą porządkową za przewinienie mniejszej wagi jest upomnienie.

 2. Karę upomnienia wymierza dyrektor Biblioteki , zawiadamiając pracownika na piśmie.

§ 24

Karami dyscyplinarnymi są:

 1. upomnienie,

 2. nagana.

Rozdział VIII. Urlopy

§ 25

Pracownikowi przysługuje prawo do corocznego, nieprzerwanego i płatnego urlopu wypoczynkowego w wymiarze i na zasadach określonych przepisami Kodeksu Pracy.

§ 26

 1. Urlopu udziela się biorąc pod uwagę wnioski pracowników i potrzeby wynikające z konieczności zapewnienia normalnego toku pracy.

 2. Pracownik może rozpocząć urlop wyłącznie po uzyskaniu pisemnej zgody pracodawcy z wyłączeniem urlopu na żądanie, który nie wymaga zgody pracodawcy.

 3. Urlopu udziela się w dni, które są dla pracownika dniami pracy, zgodnie z obowiązującym go rozkładem czasu pracy, w wymiarze godzinowym, odpowiadającym dobowemu wymiarowi czasu pracy pracownika w danym dniu.

 4. Do okresów zatrudnienia, od którego zależy prawo do urlopu i wymiaru urlopu, wlicza się okresy poprzedniego zatrudnienia, bez względu na przerwy w zatrudnieniu oraz sposób ustania stosunku pracy.

 5. W przypadku pozostawania w dwóch lub więcej stosunkach pracy wliczeniu podlega także okres poprzedniego nie zakończonego zatrudnienia w części przypadającej przez nawiązaniem drugiego lub kolejnego stosunku pracy.

§ 27

 1. Pracownik podejmujący pracę po raz pierwszy, w roku kalendarzowym, w którym podjął pracę, uzyskuje prawo do pierwszego urlopu z upływem każdego m-ca pracy w wymiarze 1/12 wymiaru urlopu przysługującego mu po przepracowaniu roku.

 2. Prawo do kolejnych urlopów pracownik nabywa w każdym następnym roku kalendarzowym.

 3. W przypadku zmiany pracodawcy w trakcie roku kalendarzowego wymiar urlopu ustala się zgodnie z art. 155 § 1,2 Kodeksu Pracy.

§ 28

 1. Na wniosek pracownika urlop może by podzielony na części, przy czym co najmniej jedna cześć urlopu winna obejmować nie mniej niż 14 dni kalendarzowych.

 2. Niewykorzystany w danym roku kalendarzowym urlop udziela się najpóźniej do końca I kwartału następnego roku kalendarzowego.

 3. Przesunięcie terminu urlopu z inicjatywy pracownika może nastąpić na jego wniosek, umotywowany ważnymi przyczynami.

 4. Przesunięcie pracownikowi urlopu przez Dyrektora Biblioteki jest możliwe tylko z powodu szczególnych potrzeb Biblioteki, jeżeli nieobecność pracownika w pracy spowodowałaby poważne zakłócenia w toku pracy.

§ 29

Część urlopu niewykorzystanego z powodu zaistniałej w okresie urlopu czasowej niezdolności do pracy wskutek choroby lub odosobnienia w związku z choroba zakaźną, ulega przesunięciu na okres bezpośrednio następujący po terminie zakończenia urlopu, jeżeli okres niezdolności do pracy lub odosobnienia trwał w czasie urlopu nieprzerwanie co najmniej 3 dni. Na wniosek pracownika pracodawca zobowiązany jest udzielić mu niewykorzystaną cześć urlopu w okresie późniejszym.

§ 30

Na wniosek pracownika umotywowany ważnymi względami, może być udzielony urlop bezpłatny, jeżeli nie spowoduje to zakłócenia normalnego toku pracy.

Rozdział IX. Zwolnienia z pracy

§ 31

Pracownikowi przysługuje zwolnienie z pracy, z zachowaniem prawa do wynagrodzenia w razie:

 1. ślubu pracownika: przez 2 dni

 2. urodzenie się dziecka pracownika: przez 2 dni

 3. ślubu dziecka: przez 1 dzień

 4. zgonu i pogrzebu małżonka, dziecka, ojca lub matki: przez 2 dni

 5. zgonu i pogrzebu siostry lub brata, teściowej lub teścia, babki lub dziadka, innej osoby pozostającej na utrzymaniu pracownika lub pod jego bezpośrednią opieką: przez 1 dzień.

§ 32

 1. Załatwianie ważnych spraw osobistych, rodzinnych, społecznych i innych nie związanych z pracą zawodową powinno odbywać się w czasie wolnym od pracy.

 2. Załatwianie powyższych spraw w czasie godzin pracy dopuszczalne jest tylko w razie konieczności w granicach i na zasadach określonych niniejszym regulaminem oraz Rozporządzeniem Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z maja 1996 roku w sprawie sposobu usprawiedliwiania nieobecności w pracy oraz udzielenia pracownikom zwolnień z pracy (Dz. U. nr 60 poz. 281)

 3. Za czas zwolnienia z pracy dla załatwienia spraw osobistych lub rodzinnych przysługuje wynagrodzenie, jeżeli pracownik odpracował czas zwolnienia.

§ 33

Pracownikowi przysługuje zwolnienie od pracy w związku z kształceniem się w szkołach wyższych dla pracujących, szkołach wyższych, odbywaniem szkolenia i doskonalenia zawodowego w formach pozaszkolnych, gdy uzyskał skierowanie Gminnej Biblioteki Publicznej w Baniach, zgodnie z obowiązującymi przepisami.

Rozdział X. Wynagrodzenie za pracę

§ 34

Wynagrodzenie podstawowe pracownika za pełny miesięczny wymiar czasu pracy nie może być niższe od najniższego wynagrodzenia ustalonego przez Ministra Pracy i Polityki Socjalnej.

§ 35

 1. Pracownikowi przysługuje wynagrodzenie za pracę stosownie do zajmowanego stanowiska i posiadanych kwalifikacji.

 2. Wynagrodzenie zasadnicze i pozostałe dodatki za pracę należne pracownikom Biblioteki płatne jest z dołu najpóźniej ostatniego dnia każdego miesiąca.

 3. Wynagrodzenie wypłacane jest w sposób inny niż do rąk pracownika (przelew bankowy), za zgodą pracownika.

§ 36

Pracownikowi przysługuje dodatek za wieloletni staż pracy, 10 % dodatku wiejskiego, nagroda jubileuszowa oraz jednorazowa odprawa przy przechodzeniu na rentę inwalidzką lub emeryturę na zasadach określonych w sprawie zasad wynagradzania pracowników zatrudnionych w instytucjach kultury ( Dz. U. z dnia 20 maja 1999 r. z póź. zm.)

Rozdział XI. Ochrona pracy kobiet

§ 37

Nie wolno zatrudniać kobiet:

 1. Przy pracach związanych z dźwiganiem ciężarów:

 1. jeżeli praca wykonywana jest stale - powyżej 12 kg na osobę,

 2. jeżeli praca wykonywana jest dorywczo - powyżej 20 kg na osobę.

 1. Przy ręcznym podnoszeniu ciężarów pod górę (pochylnie, schody):

 1. jeżeli praca wykonywana jest stale - powyżej 8 kg na osobę

 2. jeżeli praca wykonywana jest dorywczo - powyżej 15 kg na osobę.

 1. Przy pracach o których mowa powyżej, "kobiecie w ciąży":

 1. do 6 m-ca włącznie wolno dźwigać ciężary do 5 kg oraz przewozić ciężary nie przekraczające połowy w/w norm,

 2. po upływie 6 m-ca ciąży jest zabronione wszelkie podnoszenie, przenoszenie, przesuwanie, przewożenie.

 1. Kobiety w ciąży nie wolno zatrudniać w godzinach nadliczbowych, ani w porze nocnej, a także w wymiarze przekraczającym 4 godziny na dobę przy obsłudze monitorów ekranowych.

 2. Kobiety w ciąży nie wolno bez jej zgody delegować poza stałe miejsce pracy.

 3. Kobiety opiekujące się dzieckiem do lat 4 nie wolno bez jej zgody zatrudniać w godzinach nadliczbowych, ani w porze nocnej, jak również delegować poza stałe miejsce pracy.

 4. Do innej bardziej odpowiedniej pracy przenosi się kobietę w ciąży:

 1. zatrudnioną przy pracy wzbronionej kobietom w ciąży,

 2. w razie przedłożenia orzeczenia lekarskiego stwierdzającego, że ze względu na stan ciąży nie powinna wykonywać pracy dotychczasowej.

Stan ciąży powinien być stwierdzony zaświadczeniem lekarskim.

§ 38

 1. Pracownicy karmiącej dziecko piersią przysługuje prawo do dwóch półgodzinnych przerw w pracy wliczanych do czasu pracy. Pracownica karmiąca więcej niż jedno dziecko ma prawo do dwóch przerw w pracy po 45 minut każda.

 2. Pracownicy zatrudnionej przez czas krótszy niż 4 godziny dziennie przerwy na karmienie nie przysługują. Jeżeli czas pracy pracownicy nie przekracza 6 godzin dziennie, przysługuje jej jedna przerwa na karmienie.

§ 39

Pracownicy wychowującej przynajmniej jedno dziecko w wieku do lat 14 przysługuje w roku kalendarzowym zwolnienie od pracy na dwa dni, z zachowaniem prawa do wynagrodzenia.

Rozdział III

Zasady podpisywania pism

§ 40

Dyrektor może upoważnić pracownika Biblioteki do podpisywania dowodów finansowych

Rozdział IV

Postanowienia końcowe

§ 41

 1. Regulamin łącznie ze Statutem Biblioteki stanowią przepisy i postanowienia regulujące

Organizację wewnętrzną i szczegółowy zakres działania.

2. Organizację i porządek pracy oraz związane z tym prawa i obowiązki pracodawcy

i pracownika Biblioteki określa Dyrektor w drodze zarządzeń.

3. W sprawach nie objętych postanowieniami Regulaminu Organizacyjnego decyduje

Dyrektor Biblioteki

4. Kontrola wewnętrzna w Bibliotece w zakresie gospodarki finansowo -księgowej w

zakresie dotacji sprawowane przez:

  1. Wójta Gminy,

  2. Komisja Rewizyjna Rady Gminy,

  3. Skarbnik Gminy

4. Regulamin Organizacyjny wchodzi w życie z dniem podpisania.

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Grażyna Strychoń 17-11-2016 12:19:01
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Grażyna Strychoń 15-01-2009
Ostatnia aktualizacja: Grażyna Strychoń 17-11-2016 12:19:01