Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Gminna Biblioteka Publiczna w Baniach
System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

regulamin pracy


REGULAMIN PRACY

GMINNEJ BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ

BANIE

Rozdział I

Postanowienia ogólne

§ 1. Regulamin pracy jest aktem normatywnym, ustalającym organizację i porządek

pracy w Gminnej Bibliotece Publicznej Banie oraz określającym prawa i obowiązki pracodawcy i pracowników.

§ 2. Przepisy Regulaminu pracy mają zastosowanie do wszystkich pracowników

zatrudnionych w Bibliotece bez względu na rodzaj wykonywanej pracy i zajmowanego stanowiska.

§ 3. Pracodawca zapoznaje z treścią Regulaminu pracy każdego przyjmowanego do pracy pracownika przed rozpoczęciem przez niego pracy.

§ 4. W sprawach związanych ze stosunkiem pracy, nie uregulowanych szczegółowo niniejszym Regulaminem, maja zastosowanie przepisy ustaw i aktów wykonawczych z zakresu prawa pracy.

Rozdział II

Organizacja pracy

§ 5.1. Pracownik jest obowiązany wykonywać pracę sumiennie starannie,

przestrzegać dyscypliny pracy oraz stosować się do poleceń przełożonych, które

dotyczą pracy, jeżeli nie są one sprzeczne z przepisami prawa pracy lub umowy o pracę.

 1. Pracownik jest obowiązany w szczególności:

 1. rzetelnie i efektywnie wykonywać pracę ,

2) przestrzegać ustalonego czasu pracy

3) należycie wykonywać polecenia przełożonych,

 1. przestrzegać przepisów i zasad bezpieczeństwa i higieny pracy a także przepisów

przeciwpożarowych,

 1. przestrzegać tajemnicy określonej w odrębnych przepisach,

 2. przestrzegać zasad współżycia społecznego,

 3. podnosić swoje kwalifikacje,

 4. przestrzegać regulaminu pracy i ustalonego porządku pracy,

 5. dbać o dobro Biblioteki chronić jego mienie oraz zachować w tajemnicy informacje,

których ujawnienie mogłoby narazić pracodawcę na szkodę.

§ 6. Pracodawca jest obowiązany w szczególności :

 1. zaznajomić pracowników podejmujących pracę z zakresem ich obowiązków ,

sposobem wykonywania pracy na wyznaczonych stanowiskach oraz z ich

podstawowymi uprawnieniami,

 1. organizować pracę w sposób zapewniający pełne wykorzystanie czasu pracy, jak

również osiąganie przez pracowników, przy wykorzystaniu ich uzdolnień i

kwalifikacji, wysokiej wydajności i należytej jakości pracy;

 1. przeciwdziałać dyskryminacji w zatrudnieniu , w szczególności ze względu na płeć,

wiek, niepełnosprawność, rasę, religię, narodowość , przekonania polityczne,

przynależność związkowa, pochodzenie etniczne, wyznanie, orientację

seksualna, a także ze względu na zatrudnianie na czas określony lub nieokreślony

albo w pełnym lub niepełnym wymiarze czasu pracy;

 1. zapewnić bezpieczne i higieniczne warunki pracy prowadzić systematyczne szkolenie

pracowników w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy;

 1. terminowo i prawidłowo wypłacać wynagrodzenie tj. raz w miesiącu, najpóźniej w

ostatnim dniu miesiąca ( płatne z dołu) w kasie Banku Spółdzielczego w Gryfinie

Oddział w Baniach lub po wyrażeniu zgody przez pracownika na piśmie , na podany

przez niego numer rachunku bankowego;

 1. ułatwiać pracownikom podnoszenie kwalifikacji zawodowych;

 2. stwarzać pracownikom podejmującym zatrudnienie po ukończeniu szkoły

prowadzącej kształcenie zawodowe lub szkoły wyższej warunki sprzyjające

przystosowaniu się do należytego wykonywania pracy;

 1. zaspokajać w miarę posiadanych środków socjalne potrzeby pracowników ;

 2. szanować godność i inne dobra osobiste pracownika;

 3. stosować obiektywne i sprawiedliwe kryteria oceny pracowników oraz wyników

ich pracy;

 1. prowadzić dokumentację w sprawach związanych ze stosunkiem pracy oraz akta

osobowe pracowników;

 1. wpływać na kształtowanie w Bibliotece zasad współżycia społecznego;

 2. przeciwdziałać lobbingowi;

 3. organizować spotkania z pracownikami celem omówienia spraw dotyczących pracy

Biblioteki , w zależności od występujących potrzeb;

§ 7. Prawne obowiązki pracowników określa

§ 8. Pracownik uprawniony jest do :

 1. otrzymania urlopu zgodnie z rocznym planem urlopów zatwierdzonych przez

Dyrektora,

 1. do otrzymania urlopu okolicznościowego w przypadkach określonych prawem.

Rozdział III

Rozkład i porządek czasu pracy

§ 9.1. Czasem pracy jest czas, w którym pracownik pozostaje w dyspozycji pracodawcy w Bibliotece lub innym miejscu wyznaczonym do wykonywania pracy.

2. Czas pracy powinien być w pełni wykorzystany na prace zawodową

§ 10.1. Ustala się czas pracy Biblioteki w wymiarze 8 godzin na dobę

(od poniedziałku do piątku od godziny 9:00 do godziny 17:00) i przeciętnie 40 godzin

na tydzień w przeciętnym pięciodniowym tygodniu pracy w przyjętym trzymiesięcznym

okresie rozliczeniowym zgodnym z kwartałami kalendarzowymi

 1. Ustala się czas pracy Filii w Lubanowie w wymiarze 4 godziny na dobę

(poniedziałek i środa od godz.10 do godz. 18 w piątek od godz 14 do godz. 18 )

i przeciętnie 20 godzin na tydzień w przeciętnie pięciodniowym

tygodniu pracy w przyjętym trzymiesięcznym okresie rozliczeniowym zgodnym z

kwartałami kalendarzowymi.

 1. Ustala się czas pracy Filii w Swobnicy w wymiarze 4 godzin na dobę

(wtorek od godz. 10 do godz. 16, środa od 10 do 16 i piątek od godz.10 do godz.18 ) i przeciętnie 20 godzin na tydzień w przeciętnie

pięciodniowym tygodniu pracy w przeciętnym trzymiesięcznym okresie rozliczeniowym

zgodnym z kwartałami kalendarzowymi.

§ 11. Przybycie do pracy pracownik potwierdza poprzez podpisanie listy obecności

znajdującej się w miejscu wykonywania pracy.

§ 12.1 Niedziela i święta określone odrębnymi przepisami są dniami wolnymi

od pracy.

2. Pracownikowi ,który na polecenie pracodawcy wykonał prace w dniu wolnym

od pracy przysługuje w zamian dzień wolny w innym terminie.

§ 13. Rejestr czasu wykonywania pracy po godzinach pracy bądź w dni wole od

pracy ,jest prowadzony na stanowisku ds. kadr.

ROZDZIAŁ IV

Zasady usprawiedliwienia nieobecności w pracy i spóźnień do pracy

§ 14.1. W razie zaistnienia przyczyn uniemożliwiających stawienie się do pracy ,

pracownik obowiązany jest niezwłocznie zawiadomić pracodawcę o przyczynie swojej

nieobecności i przewidywanym czasie jej trwania, nie później jednak niż w drugim dniu

nieobecności.

 1. Niedotrzymanie terminu ,o którym mowa w ust.1 może być usprawiedliwione

szczególnymi okolicznościami uniemożliwiającymi terminowe dopełnienie perze pracownika

tego obowiązku.

§ 15. W przypadku spóźnienia się do pracy, pracownik winien niezwłocznie zgłosić

się do bezpośredniego przełożonego celem usprawiedliwienia spóźnienia.

ROZDZIAŁ V

Zwolnienia z pracy

§ 16. Pracodawca udziela zwolnień od pracy na wniosek pracownika zaopiniowany

przez jego bezpośredniego przełożonego.

§ 17. Pracodawca jest zobowiązany zwolnić pracownika od pracy w trybie i na

zasadach określonych przez obowiązujące przepisy prawa.

§ 18. Wyjazdy służbowe odbywają się na podstawie polecenia wyjazdu służbowego

podpisanego przez pracodawcę lub osobę przez niego upoważnioną.

ROZDZIAŁ VI

Ochrona pracy kobiet i młodocianych

§ 19.1. Nie wolno zatrudniać kobiet przy pracach szczególnie uciążliwych lub

szkodliwych dla zdrowia.

 1. Wykaz prac przy których nie wolno zatrudniać kobiet określa rozporządzenie

Rady Ministrów z dnia 10 września 1996 r. w sprawie wykazu prac szczególnie uciążliwych

lub szkodliwych dla zdrowia kobiet (Dz.U. Nr 114, poz.545 oraz z 2002r. Nr 127,poz.1092).

§ 20.1 Kobiet w ciąży nie wolno zatrudniać w godzinach nadliczbowych ani w

porze nocnej.

 1. Kobiety w ciąży nie wolno bez jej zgody delegować poza stałe miejsce pracy.

 1. Postanowienia ust.1 i 2 maja zastosowania również do kobiet opiekujących się

dzieckiem do lat 4.

§ 21. Młodocianego nie wolno zatrudniać w godzinach nadliczbowych ani

w porze nocnej.

§ 22. Wykaz prac, przy których nie wolno zatrudniać młodocianych określa

rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 1 grudnia 1990 r. w sprawie wykazu prac wzbronionych młodocianym (Dz,U. Nr 85, poz.500, z 1992 r. Nr 1, poz.1, z 1998 r. Nr 105,

poz.658 oraz z 2002 r. Nr 127,poz.1091).

ROZDZIAŁ VII

Obowiązki w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy

§ 23. Pracodawca obowiązany jest chronić życie i zdrowie pracowników poprzez

zapewnienie bezpieczeństwa i higienicznych warunków pracy.

§ 24. Przed podjęciem pracy, pracodawca kieruje kandydata ,na wstępne badania

lekarskie.

§ 25. Pracodawca obowiązany jest kierować pracowników na okresowe badania lekarskie, zgodnie z odrębnymi przepisami.

§ 26. Pracodawca jest zobowiązany zaznajomić pracowników z przepisami i zasadami bezpieczeństwa i higieny pracy oraz z przepisami przeciwpożarowymi.

§ 27. Pracodawca jest obowiązany dostarczyć pracownikowi nieodpłatnie środki ochrony indywidualnej oraz środki higieny osobistej zgodnie z zarządzeniem .

ROZDZIAŁ VIII

Odpowiedzialność porządkowa pracowników

§ 28.1 Za nieprzestrzeganie przez pracownika ustalonego porządku, Regulaminu

pracy , przepisów bhp i p.poż pracodawca może stosować:

 1. w stosunku do pracowników zatrudnionych na podstawie umowy o pracę:

  1. upomnienia,

  2. nagany,

  3. karę pieniężną.

 1. Pracodawca może zastosować za: nieprzestrzeganie przez pracownika przepisów

bhp lub ppoż; opuszczanie pracy bez usprawiedliwienia , stawianie się do pracy w stanie

nietrzeźwym lub spożywanie alkoholu w czasie pracy.

§ 29.1. Pracodawca stosuje kary po uprzednim wysłuchaniu pracownika.

 1. O zastosowanej karze pracodawca zawiadamia pracownika na piśmie,

wskazując rodzaj naruszenia obowiązków pracowniczych i datę dopuszczenia się przez

pracownika tego naruszenia oraz informując go o prawie zgłoszenia sprzeciwu i terminie jego

wniesienia. Odpis zawiadomienia składa się do akt osobowych pracownika.

ROZDZIAŁ IX

Postanowienia końcowe

§ 30. W sprawach nie uregulowanych w Regulaminie , mają zastosowanie obowiązujące przepisy prawa.

§ 31. Postanowienie Regulaminu pracy nie narusza postanowień indywidualnych

umów o pracę.

§ 32. Regulamin obowiązuje przez czas nie określony.

§ 33. Zmiana Regulaminu może nastąpić w tym samym trybie co jego ustanowienie.

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Grażyna Strychoń 17-11-2016 13:21:33
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Grażyna Strychoń 10-12-2007
Ostatnia aktualizacja: Grażyna Strychoń 17-11-2016 13:21:33