Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Gminna Biblioteka Publiczna w Baniach
System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

Statut Gminnej Biblioteki Publicznej w Baniach (Uchwała Nr XIX/180/04 Rady Gminy Banie z dnia 7 października 2004 r.)

STATUT

Gminnej Biblioteki Publicznej w Baniach

 

Rozdział I

Postanowienia ogólne

 

§ 1. Gminna Biblioteka Publiczna w Baniach, zwana dalej „Biblioteką”, działa w szczególności na podstawie:

 1. ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 ze zm.);

 2. ustawy z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (Dz. U. z 2001 r. Nr 13, poz. 123 ze zm.);

 3. ustawy z dnia 27 czerwca 1997 r. o bibliotekach (Dz. U. Nr 85, poz. 539 ze zm.);

 4. niniejszego statutu.

 

§ 2. 1. Biblioteka jest samorządową instytucją kultury gminy Banie działającą w obrębie krajowej sieci bibliotecznej.

2. Biblioteka wpisana jest do rejestru organizatora i posiada osobowość prawną.

 

§ 3. 1. Siedziba Biblioteki mieści się przy ul. Targowej 22 w Baniach.

2. Biblioteka posiada oddział dziecięcy oraz filie w Lubanowie i Swobnicy.

3. Terenem działania Biblioteki jest gmina Banie.

 

§ 4. Nadzór nad działalnością Biblioteki sprawuje Wójt Gminy Banie.

 

§ 5. Biblioteka korzysta z pomocy fachowej Książnicy Pomorskiej w Szczecinie i Biblioteki Publicznej w Gryfinie.

 

§ 6. Biblioteka używa pieczęci nagłówkowej według poniższego wzoru:

„Gminna Biblioteka Publiczna

ul. Targowa 22

74-110 Banie

tel. (091) 4166 140”.

 

§ 7. Biblioteka może używać pieczęci okrągłej z wizerunkiem orła i pełną nazwą Biblioteki w otoku.

 

§ 8. Mienie Biblioteki jest własnością gminy Banie.

 

Rozdział II

Cele i zadania Biblioteki

 

§ 9. Biblioteka zapewnia obsługę biblioteczną dla mieszkańców gminy Banie oraz innych zarejestrowanych czytelników. Służy zaspokajaniu potrzeb informacyjnych, edukacyjnych oraz samokształceniowych czytelników, a także upowszechnianiu wiedzy, nauki oraz rozwoju kultury.

 

§ 10. Do podstawowych zadań Biblioteki należy:

 1. gromadzenie, opracowanie materiałów bibliotecznych, ze szczególnych uwzględnieniem materiałów dotyczących własnego regionu;

 2. udostępnianie zbiorów bibliotecznych na miejscu, wypożyczenie do domu oraz prowadzenie wypożyczeń międzybibliotecznych;

 3. prowadzenie działalności informacyjno-bibliograficznej;

 4. współdziałanie z bibliotekami innych sieci, instytucjami upowszechniania kultury, organizacjami i stowarzyszeniami w rozwijaniu oraz zaspokajaniu potrzeb oświatowych i kulturalnych społeczeństwa;

 5. popularyzacja książki i czytelnictwa;

 6. doskonalenie form i metod pracy bibliotecznej;

 7. prowadzenie działalności wystawienniczej;

 8. tworzenie warunków dla rozwoju folkloru, a także rękodzieła ludowego i artystycznego;

 9. rozpoznawanie, rozbudzanie i zaspokajanie potrzeb oraz zainteresowań kulturalnych.

 

§ 11. Biblioteka może podejmować inne działania wynikające z potrzeb środowiska lokalnego.

 

§ 12. Biblioteka może prowadzić działalność ponadlokalną na podstawie odrębnie zawartych umów.

 

Rozdział III

Zarządzanie i organizacja

 

§ 13. 1. Biblioteką kieruje dyrektor, reprezentuje ją na zewnątrz i jest za nią odpowiedzialny.

2. Dyrektora powołuje i odwołuje Wójt Gminy Banie.

3. Kandydat na dyrektora Biblioteki może być wyłoniony w drodze konkursu.

 

§ 14. 1. W Bibliotece zatrudnia się pracowników działalności podstawowej. W miarę potrzeb w Bibliotece mogą być zatrudnieni specjaliści z różnych dziedzin związanych z jej działalnością.

2. Dyrektor Biblioteki jest pracodawcą dla zatrudnionych w niej pracowników.

 

§ 15. Wynagrodzenia pracowników Biblioteki ustalane są na podstawie aktualnie obowiązujących przepisów.

 

§ 16. Szczegółową organizację wewnętrzną Biblioteki określa regulamin organizacyjny nadawany przez dyrektora Biblioteki, po zasięgnięciu opinii Rady Gminy Banie.

 

§ 17. Biblioteka może prowadzić wypożyczalnie, czytelnie, oddziały dla dzieci, filie biblioteczne, punkty biblioteczne oraz inne formy udostępniania zbiorów bibliotecznych.

 

§ 18. Przy Bibliotece oraz jej filiach mogą działać koła przyjaciół Biblioteki w formie rad społecznych, powoływanych na podstawie obowiązujących przepisów prawnych.

 

§ 19. Zasady i warunki korzystania z Biblioteki określa regulamin zatwierdzony przez dyrektora.

Rozdział IV

Mienie i gospodarka finansowa Biblioteki

 

§ 20. Dyrektor zarządza powierzonym mu majątkiem gminy zgodnie z obowiązującymi przepisami.

 

§ 21. 1. Biblioteka prowadzi samodzielną gospodarkę finansową zgodnie z obowiązującymi przepisami.

2. Obsługę finansową Biblioteki prowadzi Urząd Gminy Banie.

 

§ 22. 1. Źródłem finansowania działalności Biblioteki są dochody organizatora, a także dochody własne, darowizny i inne źródła.

2. Podstawą gospodarki finansowej Biblioteki jest roczny plan finansowy.

3. Rozliczenie z przyznanej dotacji następuje w terminie, formie i na zasadach określonych przy przyznawaniu dotacji.

 

Rozdział V

Postanowienia końcowe

 

§ 23. 1. Statut Biblioteki nadaje i zmienia Rada Gminy Banie.

2. Zmiany w statucie mogą być dokonywane w trybie właściwym dla jego uchwalenia.

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Grażyna Strychoń 15-04-2014 10:11:57
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Grażyna Strychoń 15-04-2014
Ostatnia aktualizacja: Grażyna Strychoń 15-04-2014 10:13:52